Privacy Policy and Terms of Use

04 april 2022

English below

 

Användarvillkor

 1. INLEDNING

Dessa användarvillkor gäller för www.lekobox.se. Läs noga igenom samtliga villkor innan du går vidare. Genom att acceptera dessa villkor samtycker du till att ingå ett juridiskt bindande avtal med Lekobox AB med organisationsnummer 559329-9307.

Om du inte accepterar våra villkor ska samtycke inte lämnas, webbplatsen och dess tjänster kommer vid en sådan situation inte kunna användas.

Önskas ingånget avtal sägas upp kan det göras på följande sätt:

Genom att skicka ett e-postmeddelande till hello@lekobox.se

Nedan angivna villkor kan komma att ändras. Innan eventuella ändringar träder i kraft meddelas användarna enligt följande:

Lekobox AB förbehåller sig rätten att kunna ändra i dessa Villkor och rekommenderar därför alltid att du som användare av vår tjänst alltid läser igenom de allmänna köpvillkoren före en beställning. De villkor som du godkände vid den tiden för ditt köp gäller dock alltid det köpet. Den senaste versionen av Villkoren finns alltid publicerad på vår Webbplats.

 1. SYFTE

Syftet med webbplatsen är e-handel. Lekobox AB erbjuder ett paket för uthyrning av leksakslådor som innehåller : 

- 5 leksaker under en period på 1, 3 or 6 månader

-1 byte av leksaker eller hela lådan är möjligt för 3 månaders prenumeration och 2 byten av leksaker eller hela lådan för 6 månaders prenumeration.

- Leverans och retur ingår i Stockholms län. 

- Garanti för brott och slitage

- Rengöring och kontroll av leksaker.

 1. EGENDOMSRÄTT TILL WEBBPLATSEN

Webbplatsen ägs samt hanteras av Lekobox AB i egenskap av juridisk person med säte i Trångsund.

 1. ANVÄNDARVILLKOR

 ANVÄNDARENS ÅTAGANDE 

Abonnements verklighet 

Användaren förbinder sig för en period på 1, 3 eller 6 månader, men kan säga upp sig när som helst efter en månads hyra. Kunden får då tillbaka mellanskillnaden och priset på boxen räknas om till priset för en månads hyra (300 SEK) utan någon minskning.

Användning av produkten

 Användaren förbinder sig att behandla leksakerna med omsorg och att återlämna dem i samma skick som när de togs emot. Om en leksak skadas under prenumerations perioden förbinder sig användaren att inte utföra några reparationer själv eller av en tredje part.

Endast Lekobox AB är behörigt att hantera eventuella skador.

Eventuella skador måste rapporteras av användaren.

Om produkten returneras i ett oanvändbart men komplett skick (trasig, svårt skadad, ...) kommer inga extra kostnader att debiteras användaren.

Förlorad leksak

Om en leksak inte återlämnas på grund av att den har gått förlorad, förbinder sig kunden att leta efter den så långt det är möjligt. Om leksaken hittas ska kunden på egen bekostnad återlämna leksaken till Lekobox AB:s adress eller lägga tillbaka den i hyran i en annan låda om det finns en sådan.  Kunden kommer inte att debiteras någon avgift. Om leksaken definitivt är förlorad kommer Lekobox AB att debitera kunden ett skäligt reducerat pris, beroende på slitage samt marknadspriset på leksaken.

Saknad del

Om en del saknas åtar sig kunden att söka efter den i möjligaste mån. Om den saknade delen hittas ska kunden på egen bekostnad skicka tillbaka den till Lekobox AB:s adress eller lägga tillbaka den i hyran i en annan låda om det finns en sådan. Kunden kommer inte att debiteras någon avgift. 

Om delen inte hittas kommer Lekobox att besluta på ett förtroende avtal om delen är nödvändig för leksakens användning. Om detta inte hindrar en framtida uthyrning av leksaken kommer kunden inte att debiteras. Men om vi anser att leksaken inte kan hyras ut igen kommer Lekobox AB att debitera kunden ett skäligt reducerat pris, beroende på slitage och marknadspriset på leksaken.

Användaren bekräftar att leksakerna är Lekobox AB:s exklusiva egendom.

Lekobox AB förbehåller sig rätten att ta bort delar av en leksak. Varje del som tas bort får inte på något sätt försämra kundens användning av artikeln (t.ex. flera delar i artikeln).

 1. IMMATERIALRÄTT

Det upphovsrättsligt skyddade material som finns tillgängligt på webbplatsen får inte användas utan tillstånd från upphovsmannen. Användarna tillåts således inte kopiera, distribuera, kommersiellt exploatera, reproducera eller på annat sätt dra nytta från sådant material.

 1. BETALNING

Användarnas köp på webbplatsen hanteras och ska betalas enligt nedan.

Shopify Payments ansvarar för all betalningshantering och debitering sker enligt följande:

Du kan fritt välja mellan alternativen såsom direktbetalning via bank, swish, faktura eller betalning med kort.

Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Totalpriset inkluderar även betalnings- och fraktavgifter.

 

Ångerrätt

Vid köp av varor på Webbplatsen gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att användaren har rätt att ångra sitt köp genom att meddela Lekobox AB detta inom 14 dagar från det att användaren ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen).

Genom att användaren accepterar villkoren samtycker användaren till att ångerrätten inte gäller för digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium. I samband med en beställning av vara för vilken ångerrätt inte gäller får användaren tydlig information om detta. Om en vara har förseglats får användaren inte bryta förseglingen om denne vill kunna utöva sin ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när användaren bryter förseglingen.

Om användaren vill ångra köpet ska användaren, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Lekobox. Användaren ska ange sitt namn, sin adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer. Om ovan alternativ på användaren inte vill användas av användaren kan användaren använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se www.konsumentverket.se).

Lekobox AB hämtar boxen inom 7 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades. 

När användaren ångrar sitt köp betalar Lekobox AB tillbaka det belopp som användaren betalat för varan. Vid retur av del av order återbetalas leveranskostnaden inte. 

Lekobox AB betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum Lekobox AB tog emot användaren meddelande om utövande av ångerrätten.

Lekobox kan dock vänta med återbetalningen tills lekboxen har samlats in. Återbetalningen kommer att ske till användaren via det betalningsalternativ som denne har valt, om inte annat har avtalats eller om det finns hinder för en sådan återbetalning.

 1. PERSONUPPGIFTSPOLICY

Dataskyddsförordningen 

Webbplatsen förbinder sig att följa Dataskyddsförordningen (GDPR) vars syfte bl.a. är att skydda den enskildes grundläggande rättigheter och friheter.

Personuppgifter som kommer/kan komma att behandlas

Genom att acceptera dessa användarvillkor samtycker användaren till behandling av personuppgifter enligt följande:

Adress, e-postadress, telefonnummer, efternamn, förnamn, antal barn och deras ålder.

Känsliga personuppgifter tillåts inte samlas in och behandlas.

Hur personuppgifterna kommer behandlas

Personuppgifterna kommer behandlas till följande syften:

Personuppgifterna behandlas för att kunna leverera boxen till kundens adress och för att kunna anpassa barnens leksakslåda så mycket som möjligt.

Tredje man

Användarnas personuppgifter kommer inte lämnas ut till tredje man, om det inte krävs p.g.a. tvingande regler, order från domstol eller för att kunna fullfölja konsumenters köp.

Period som personuppgifterna kommer sparas

Personuppgifterna får endast sparas så länge det behövs för ändamålet.

Kryptering

Webbplatsen har ett SSL-certifikat (Secure Socket Layer) som säkerställer att användarnas personuppgifter överförs på ett säkert och konfidentiellt sätt genom att informationen krypteras.

Användarnas rättigheter

Rätt till registerutdrag

Efter lämnat samtycke har användarna rätt att få ett registerutdrag med bekräftelse på huruvida personuppgifterna är under behandling. Behandlas personuppgifterna har användarna rätt att få tillgång till dem.

Registerutdrag begärs ut av oss på Lekobox AB.

Registerutdraget lämnas ut i skriftlig form, antingen digitalt eller på post.

Rätt till information och rätt till rättelse

Efter lämnat samtycke har användarna rätt att vända sig till Lekobox AB för att få veta vilka personuppgifter som finns lagrade samt få felaktiga uppgifter ändrade. Saknas någon uppgift har användarna även rätt att komplettera dem.

Rätt till begränsning av behandling

I vissa fall kan en person, vars personuppgifter det gäller, kräva att behandlingen av dessa ska begränsas. Så är fallet, t.ex. när personen i fråga redan begärt rättelse p.g.a. felaktiga uppgifter. Under tiden för detta kan då även behandlingen av de felaktiga uppgifterna begränsas.

Rätt att göra invändningar

I vissa fall har en person rätt att göra invändningar mot hur hens personuppgifter behandlas. Detta gäller när personuppgifterna behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning.

Rätt till radering

Användarna har en rätt att få sina personuppgifter raderade om så önskas. Det finns undantag då denna rättighet inskränks men i följande fall måste uppgifterna raderas:

- Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlats in för,

- Om samtycket återkallas,

- Om personuppgifterna används för direktmarknadsföring och användaren motsätter sig det,

- Om de inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den enskildes intresse att radera informationen,

- Om personuppgifterna har behandlats olagligt,

- Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet,

Önskar en användare få sina personuppgifter raderade ska hen kontakta oss på e-post.

 

 1. COOKIES

Webbplatsen använder sig av cookies. Detta innebär att information kan komma att lagras i användarnas webbläsare när de besöker webbplatsen. Syftet med detta är att webbplatsen ska känna igen en användares dator, föra statistik och i sin tur förbättra användarupplevelsen.

En cookie är en liten textfil som gör det möjligt att identifiera en användares kommunikationsmedel utan att lagra personuppgifter. Det finns två olika typer av cookies, tidsbegränsade och sessionscookies. Tidsbegränsade cookies sparas under en längre tid och kan t.ex. användas för att visa användaren sådant innehåll som tidigare missats. Sessions Cookies raderas när webbplatsen/webbläsaren stängs ned. Denna typ av cookies kan lagra information såsom valt språk och medför att användare inte behöver välja om detta på nytt varje gång de klickar sig vidare på webbplatsen.

Det förekommer även tredje mans cookies på webbplatsen, d.v.s. cookies som är placerade av utomstående part.

Cookies används på webbplatsen till följande syfte/-n:

Syftet är att förbättra kundupplevelsen och den information som lagras är shoppingbeteende och besökta sidor på ett anonymt sätt.

Användaren måste aktivt acceptera att ta emot cookies. Lämnas ingen accept kan användaren stöta på problem på www.lekobox.se. En person som önskar undvika cookies eller vill bli varnad innan de lagras kan ändra detta själv i inställningarna på sin enhet.

Källorna till den information som publiceras på Lekobox AB:s webbplats anses vara tillförlitliga, men webbplatsen garanterar inte att den är fri från defekter, fel eller utelämnanden.

Den information som lämnas är endast avsedd som information och har inget avtalsvärde. Trots regelbundna uppdateringar kan Lekobox AB:s webbplats inte hållas ansvarig för ändringar i administrativa och rättsliga bestämmelser som inträffar efter offentliggörandet. Webbplatsen kan inte heller hållas ansvarig för användningen och tolkningen av den information som finns på denna webbplats.

Användaren ska se till att hans/hennes lösenord hålls hemligt. Det är förbjudet att avslöja lösenordet, oavsett i vilken form det sker. Användaren tar på sig alla risker som är förknippade med användningen av hans/hennes inloggning och lösenord. Webbplatsen avvisar allt ansvar.

 

Lekobox AB kan inte hållas ansvarigt för eventuella virus som kan infektera Internet Användarens dator eller annan datorutrustning efter användning, åtkomst eller nedladdning från denna webbplats.

Webbplatsen kan inte hållas ansvarig i händelse av force majeure eller oförutsägbara och oöverstigliga handlingar från tredje part.

 1. FRISKRIVNING & ANSVARSBEGRÄNSNING

Lekobox AB som äger webbplatsen, www.lekobox.se, friskriver sig från följande juridiska ansvar:

Lekobox AB kan under inga omständigheter hållas ansvarig för skador eller förlust av någon del av leksaken.Användaren är ensam och exklusivt ansvarig för eventuella skador som orsakas under den tid som produkterna används.

Källorna till den information som publiceras på Lekobox AB:s webbplats anses vara tillförlitliga, men webbplatsen garanterar inte att den är fri från defekter, fel eller utelämnanden.

Den information som lämnas är endast avsedd som information och har inget avtalsvärde. Trots regelbundna uppdateringar kan Lekobox AB:s webbplats inte hållas ansvarig för ändringar i administrativa och rättsliga bestämmelser som inträffar efter offentliggörandet. Webbplatsen kan inte heller hållas ansvarig för användningen och tolkningen av den information som finns på denna webbplats.

Användaren ska se till att hans/hennes lösenord hålls hemligt. Det är förbjudet att avslöja lösenordet, oavsett i vilken form det sker. Användaren tar på sig alla risker som är förknippade med användningen av hans/hennes inloggning och lösenord. Webbplatsen avvisar allt ansvar.

Lekobox AB kan inte hållas ansvarigt för eventuella virus som kan infektera Internet Användarens dator eller annan datorutrustning efter användning, åtkomst eller nedladdning från denna webbplats.

Webbplatsen kan inte hållas ansvarig i händelse av force majeure eller oförutsägbara och oöverstigliga handlingar från tredje part.

 

 1. JURISDIKTION

Webbplatsen, www.lekobox.se, drivs från Sverige och användarvillkoren styrs av svensk lag.

Användaren kan lämna klagomål genom att kontakta Lekobox AB via e-post på följande adress: hello@lekobox.se.

I händelse av en tvist som uppstår i samband med tolkningen och/eller genomförandet av dessa villkor, eller i samband med dessa villkor, kan användaren besluta att lämna tvisten med Lekobox AB till ett konventionellt medlingsförfarande eller någon annan alternativ tvistlösningsmetod som är i kraft i Sverige. 

Du kan använda medlingstjänster för konsumenttvister som rör en beställning som gjorts på internet. Medling är inte obligatorisk utan erbjuds endast som ett sätt att lösa tvister utan att behöva gå till domstol.

Här är länken till den europeiska plattformen för reglering av konsumenttvister som Europeiska kommissionen har inrättat på följande adress, där alla godkända tvistlösningsorgan i Sverige finns förtecknade: https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

 

 1. KONTAKT

Vid frågor som rör webbplatsen och dess innehåll nås vi via e-post hello@lekobox.se.
Terms of use

 1. INTRODUCTION

These Terms of Use apply to www.lekobox.se. Please read all terms carefully before proceeding. By accepting these terms and conditions, you agree to enter into a legally binding agreement with Lekobox AB with registration number 559329-9307.

If you do not accept our terms and conditions, consent shall not be given and the website and its services will not be available in such a situation.

If you wish to terminate the agreement, you can do so in the following way:

By sending an e-mail to hello@lekobox.se

The terms and conditions below are subject to change. Before any changes come into force, users will be notified as follows:

Lekobox AB reserves the right to make changes to these Terms and Conditions and therefore always recommends that you, as a user of our service, always read through the general terms and conditions of purchase before placing an order. However, the terms that you accepted at the time of your purchase always apply to that purchase. The latest version of the Terms and Conditions is always published on our Website.

 1. PURPOSE

The purpose of the Website is e-commerce. Lekobox AB offers a toy box rental package that includes : 

- 5 toys for a period of 1, 3 or 6 months

- 1 change of toys or whole box possible for the 3 month subscription and 2 changes of toys or whole box for the 6 month subscription.

-Delivery and return included in Stockholm county. 

- Guarantee against breakage and wear and tear

- Cleaning and inspection of toys.

 1. OWNERSHIP OF THE SITE

The website is owned and managed by Lekobox AB as a legal entity with its registered office in Trångsund.

 1. TERMS OF USE

 USER'S COMMITMENT 

Duration of the subscription 

The user commits for a period of 1, 3 or 6 months but may terminate at any time after 1 month's rental. The customer will then be refunded the difference and the price of the box will be recalculated to the price of one month's rental (300 SEK) without any reduction.

Use of the product

The user undertakes to treat the toys with care and to return them in the same condition as when they were received. If a toy is damaged during the subscription period, the user undertakes not to carry out any repairs himself or by a third party.

Only Lekobox AB is authorized to deal with any damage.

Any damage must be reported by the user.

If the product is returned in an unusable but complete condition (broken, badly damaged, ...) no extra costs will be charged to the user.

Lost toy

If a toy is not returned because it has been lost, the customer undertakes to search for it as far as possible. If the toy is found, the customer shall return the toy at his own expense to the address of Lekobox AB or put it back in the rental of another box if there is one.  The customer will not be charged. If the toy is definitely lost then Lekobox AB will charge the customer a fair reduced price, depending on the wear and tear as well as the market price of the toy.

Missing part

In the case of a missing part, the customer undertakes to search for it as far as possible. If the missing part is found, the customer shall send it back to the address of Lekobox AB at his own expense or put it back in the rental of another box if there is one. The customer will not be charged. 

If the part is not found, Lekobox will decide on a trust agreement whether the part is essential for the use of the toy. If this does not hinder a future rental of the toy then the customer will not be charged. But if we feel that the toy cannot be rented again then Lekobox AB will charge the customer a fair reduced price, depending on the wear and tear and the market price of the toy.

The user acknowledges that the toys are the exclusive property of Lekobox AB.

Lekobox AB reserves the right to remove parts of a toy. Any part removed must not in any way impair the customer's use of the item (e.g. multiple parts in the item).

Duration of the subscription: 

The user commits for a period of 1, 3 or 6 months but may terminate at any time after 1 month of rental. The customer will then be refunded the difference and the price of the box will be recalculated to the price of one month's rental (300 SEK) without any reduction.

 

 1. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

The copyrighted material available on the website may not be used without permission from the author. Users are therefore not permitted to copy, distribute, commercially exploit, reproduce or otherwise benefit from such material.

 1. PAYMENT

Users' purchases on the Site are processed and payable as set out below.

Shopify Payments is responsible for all payment processing and debiting will take place as follows:

You are free to choose between options such as direct payment via bank, swish, invoice or payment by card.

Prices are quoted in Swedish kronor and include VAT. The total price also includes payment and freight charges.

 

Right of withdrawal

When purchasing goods or service on the Website, the right of withdrawal is always 14 days in accordance with current consumer protection legislation. This means that the user has the right to withdraw from the purchase by notifying Lekobox AB within 14 days from the date that the user has received the ordered goods by proxy (the withdrawal period).

By accepting the terms and conditions, the user agrees that the right of withdrawal does not apply to digital content delivered by means other than a physical medium. When ordering goods for which the right of withdrawal does not apply, the user is clearly informed of this. If an item has been sealed, the user must not break the seal in order to exercise the right of withdrawal. The right of withdrawal therefore ends when the user breaks the seal.

If the user wishes to cancel the purchase, he must send a clear message to Lekobox before the expiry of the withdrawal period. The user must provide his/her name, address and other relevant information, such as the order number. If the above options on the user do not want to be used by the user, the user can use the standard form for exercising the right of withdrawal developed by the Swedish Consumer Agency (see www.konsumentverket.se).

Lekobox AB will collect the box within 7 days from the date the notice of exercise of the right of withdrawal was given. 

When the user cancels the purchase, Lekobox AB will refund the amount paid by the user for the product. In case of return of part of the order, the delivery cost will not be refunded. 

Lekobox AB will reimburse the amount as soon as possible, but no later than 14 days from the date on which Lekobox AB received the user's notification of exercise of the right of withdrawal.

However, Lekobox may wait until the playbox has been collected before making the refund. The refund will be made to the user via the payment option chosen by the user, unless otherwise agreed or if there are obstacles to such a refund.

 

 1. PERSONAL DATA POLICY

General Data Protection Regulation 

The Website undertakes to comply with the General Data Protection Regulation (GDPR), the purpose of which is, inter alia, to protect the fundamental rights and freedoms of individuals.

Personal data that will/may be processed

By accepting these Terms of Use, the user consents to the processing of personal data as follows:

Address, email address, telephone number, surname, first name, number of children and their age.

Sensitive personal data is not allowed to be collected and processed.

How personal data will be processed

The personal data will be processed for the following purposes:

The personal data will be processed in order to deliver the box to the customer's address and to customize the children's toy box as much as possible.

Third parties

Users' personal data will not be disclosed to third parties, unless required by mandatory regulations, court order or in order to complete the consumer's purchase.

Period for which personal data will be stored

The personal data may only be stored for as long as necessary for the purpose.

Encryption

The website has a Secure Socket Layer (SSL) certificate which ensures that users' personal data is transmitted in a secure and confidential manner by encrypting the information.

 

Right of access to register

After giving their consent, users have the right to obtain an extract from the register confirming whether the personal data are being processed. If personal data are being processed, users have the right to access them.

Register extracts are requested from us at Lekobox AB.

The register extract is provided in written form, either digitally or by post.

Right to information and right to rectification

After giving consent, users have the right to contact Lekobox AB to find out what personal data is stored and to have incorrect data amended. If any information is missing, users also have the right to supplement it.

Right to restriction of processing

In certain cases, a person whose personal data is concerned may request that the processing of such data be restricted. This is the case, for example, when the person in question has already requested rectification of inaccurate data. In the meantime, the processing of the inaccurate data may also be restricted.

Right to object

In certain cases, an individual has the right to object to the processing of his or her personal data. This applies when the personal data are processed for the performance of a task carried out in the public interest, in the exercise of official authority or following a balancing of interests.

Right to erasure

Users have a right to have their personal data erased if they so wish. There are exceptions where this right is restricted, but in the following cases the data must be erased:

- If the data is no longer needed for the purposes for which it was collected,

- If consent is withdrawn,

- If the personal data is used for direct marketing purposes and the user objects,

- if there are no legitimate reasons that outweigh the interest of the individual in deleting the information,

- if the personal data have been processed unlawfully,

- if erasure is necessary to comply with a legal obligation,

If a user wishes to have their personal data deleted, they should contact us by email.

 1. COOKIES

The website uses cookies. This means that information may be stored in users' browsers when they visit the site. The purpose of this is for the website to recognise a user's computer, keep statistics and in turn improve the user experience.

A cookie is a small text file that allows a user's means of communication to be identified without storing personal data. There are two different types of cookies, time-limited and session cookies. Time-limited cookies are stored for a longer period of time and can be used, for example, to show the user content that was previously missed. Session cookies are deleted when the website/web browser is closed. This type of cookie can store information such as the language selected and means that users do not have to re-select this each time they click through to the site.

There are also third party cookies on the website, i.e. cookies placed by third parties.

Cookies are used on the website for the following purpose(s):

The purpose is to improve the customer experience and the information stored is shopping behaviour and pages visited in an anonymous way.

The user must actively accept cookies. If no acceptance is given, the user may encounter problems on www.lekobox.se. A person who wishes to avoid cookies or wants to be warned before they are stored can change this themselves in the settings on their device.

The sources of the information published on Lekobox AB's website are believed to be reliable, but the website does not guarantee that it is free from defects, errors or omissions.

The information provided is for information purposes only and has no contractual value. Despite regular updates, Lekobox AB's website cannot be held responsible for changes in administrative and legal provisions that occur after publication. Nor can the website be held responsible for the use and interpretation of the information contained on this website.

The user must ensure that his/her password is kept secret. It is forbidden to reveal the password, in whatever form. The user assumes all risks associated with the use of his/her login and password. The site declines all responsibility.

 

Lekobox AB cannot be held responsible for any virus that may infect the Internet user's computer or other computer equipment after use, access or download from this site.

The website cannot be held liable in the event of force majeure or unforeseeable and insurmountable acts by third parties.

 

 1. DISCLAIMER & LIMITATION OF LIABILITY

Lekobox AB, the owner of the website, www.lekobox.se, disclaims the following legal liability:

Under no circumstances shall Lekobox AB be liable for any damage or loss of any part of the toy.The user is solely and exclusively responsible for any damage caused during the time the products are used.

The sources of the information published on the Lekobox AB website are believed to be reliable, but the website does not guarantee that it is free from defects, errors or omissions.

The information provided is for information purposes only and has no contractual value. Despite regular updates, Lekobox AB's website cannot be held responsible for changes in administrative and legal provisions that occur after publication. Nor can the website be held responsible for the use and interpretation of the information contained on this website.

The user must ensure that his/her password is kept secret. It is forbidden to reveal the password, in whatever form. The user assumes all risks associated with the use of his/her login and password. The site declines all responsibility.

Lekobox AB cannot be held responsible for any virus that may infect the Internet user's computer or other computer equipment after use, access or download from this site.

The website cannot be held liable in the event of force majeure or unforeseeable and insurmountable acts by third parties.

 

 1. LEGAL NOTICE

The website, www.lekobox.se, is operated from Sweden and the Terms of Use are governed by Swedish law.

Users may submit complaints by contacting Lekobox AB via e-mail at the following address: hello@lekobox.se.

In the event of a dispute arising in connection with the interpretation and/or implementation of these Terms, or in connection with these Terms, the User may decide to submit the dispute with Lekobox AB to conventional mediation or any other alternative dispute resolution method in force in Sweden. 

You may use the Mediation Service for consumer disputes relating to an order placed on the Internet. Mediation is not compulsory and is only offered as a means of resolving disputes without having to go to court.

Here is the link to the European Consumer Dispute Resolution Platform set up by the European Commission at the following address, where all approved dispute resolution bodies in Sweden are listed: https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

 

 1. CONTACT

If you have any questions about the website and its content, you can contact us by e-mail at hello@lekobox.se.